4.تفاوت میوه خواری با فروگنیسم:

فروگنیسم با میوه خواری متفاوت است چرا که در آن تاکیدی بر مصرف غذا به صورت خام وجود ندارد. فروگن ها مانند گیاهخواران از غذاهای پخته نیز بهره می برند. از این جهت با تغییرات کوچکی در مواد اولیه ی بسیاری از دستور غذاهای وگنی می توانند یک غذای فروگنی تهیه کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اسلاید